De duistere agenda van Televisie – Bericht van GFL, 25 juni 2012

Bericht van de Galactische Federatie van Lichte 25 juni 2012:

‘De duistere agenda van Televisie’

 

 
(Automatische vertaling)
Wat is de opwinding en wat is ontspanning? Wat wij willen bespreken met u vandaag, geliefden, zijn uw keuzes aan uzelf in ofwel activiteiten en ontspanning die tot gevoelens van opwinding, verhoogde bloeddruk, een verhoogde polsslag en verhoogd bewustzijn van uw lichamelijke zintuigen leiden zal, of zal u weigeren in activiteiten en ontspanning die uw lichaam gaan rusten, om te genezen en blijven rustig en kalm terwijl u van energieën die zo essentieel zijn aan u geniet voor genezing zal toestaan, voor groei en voor de versterking van uw fysieke voertuig waarin de mentale, emotionele en spirituele aspecten van jezelf en de fysieke verbindingen van uw vaartuig.
We zien zo velen van u hier loopt tot er, hosselen en bruisende, proberen te maken het meest uit en knijp het meeste uit elk moment van uw elke dag, en wij stellen u voor dat deze patronen niet bevorderlijk zijn voor wat voor u uw hoger goed en uw gezonder lichaam komen zal. Wij stellen voor u in plaats daarvan meer rustige tijd zoeken, zoeken meer periodes van rust en ontspanning waar jullie lichamen kunnen zich afmelden voor constante prikkels beter zichzelf te genezen en bouwen zelf, zich beter versterking voor de volgende stappen op uw reis. Dit is wat wij graag meer van zien. We willen meer van u het lezen van boeken in plaats van televisie, kijken als televisie en haar constante bombardement van visuele en sonic stimuli leidt tot een verspreiding van uw energie en laat gaten in je wezen, door elke laag die uw gecombineerde vaartuig is gehavend.
Op zoek naar beschutting tegen deze storm dat u televisie bellen is iets die wij van de hogere rijken harte aanbevelen, aangezien er ernstige en gevaarlijke effecten voortvloeiende in je van het kijken naar dit apparaat dat op verslavingen en soms geest controletechnieken inspeelt om u te blijven kijken. Dit hulpmiddel van de cabal heeft zorgvuldig is verzoet door zeer omslachtig en zeer intelligent en sluwe geesten te houden u zit terwijl het wordt gebruikt om te bepalen uw gedachtepatronen, uw gewoonten, uw tendensen, en je inbreng voedt van wat zij, de donkere ones, u wenst te geloven, geloven u nodig hebt, je angst, en is uw werkelijkheid. Wij wensen u, geliefden, opbrengen de kracht en de vastberadenheid om opstaan en lopen deze destructieve apparaat uitschakelen. Als je vinden kon een manier om deze taak gedaan u zou moeten doen jezelf dergelijke een enorm voordeel dat in veel opzichten onduidelijk aan u op dit moment is, maar u kunt er zeker van dat we zullen delen wat we weten over dit apparaat en de technieken gebruikt via het door de donkere ones zodra we beter bekend in de komende dagen.
Dit is een van de eenvoudigere taken voor ons, maar op dezelfde hand voelen we dat dit is een van de meer moeilijke taken met succes bereiken voor velen van u, als deze verslaving van televisie diep loopt en breed in de gehele uw samenlevingen uw wereld loopt. Ons plan is om dit onkruid van uw maatschappij ontwortelen en herbeplanting in plaats daarvan een bloem van hoger onderwijs en ontwikkeling op de geestelijke, evenals academische niveau. Wij willen delen met u entertainment van een ander type. Vermaak voor uw geest die is niet entertainment op basis van drama en geweld, moord, lust, angst en armoede, maar in plaats daarvan zal vermaken u door middel van de middelen van de zelf groei en versterking van elk deel van uw vaartuig. De verbeteringen die u zult ervaren zijn geweldig, en wij voelen uw televisietoestellen wordt een oefeningsprogramma voor u terwijl op hetzelfde moment u rusten en genieten van rustige tijden van ontspanning.
Ziet u het verschil is hier? Ziet u dat zoals het is vandaag in uw wereld, hoewel u voelt bent u ontspannen voor uw televisie, uw lichaam nauwelijks op een staat van rust is en ontspanning die het zal toestaan om beter genezen, groeien en versterking van de vele lagen? In plaats daarvan, elk deel van u is aanzienlijk en stressfully worden uitgewerkt, maar in tegenstelling tot een van uw oefenprogramma’s, u ontvangt geen voordeel of beloning van dit werk uit. Wat u ontvangt zijn de negatieve effecten van de vergadering in de voorkant van dit apparaat dat bestaat uit stress, hartproblemen, geestelijke en emotionele problemen, en schade aan uw ogen, uw oren en uw zintuigen van emotionele voelen.
Dit is wat u ontvangt wanneer u de televisie aanzet en voor een paar uur kijken naar uw favoriete programma’s zitten, teistert uw lichaam op zoveel manieren dat het duurt ons al een tijdje te leggen dit volledig aan jou. Onze teams van wetenschappers en artsen hebben gecontroleerd uw televisies, de programmering en de effecten die het heeft op u, en wij zijn gekomen om duidelijke conclusies die ons zal verrassen en zelfs schrikken velen van u en laat veel van u in een gevoel van grote ongeloof dat dit heeft al zo lang recht tegenover u zonder veel van u met kennis van deze agenda door de donkere ones.
Deze donkere ones zijn heel sluw en ze zijn, sommige van hen, zeer intelligent, en voor wat ze missen ze het geld gestolen uit u gebruiken en die van uw bevolking te doen het werk voor hen dat zij zich niet konden doen. Sommige van deze technologie die wordt gebruikt tegen u heeft ontwikkeld en gestoken wordt door die van uw eigen bevolking en niet van de soorten wezens dat ze werkelijk zijn. Deze leden van uw eigen mensen, uw eigen wedstrijden, uw eigen religies, uw eigen landen, uw eigen gemeenschappen, in veel gevallen zijn bedrogen of bedrogen in het doen van dit soort lafhartige werk, al zijn er een paar gevallen waar eenvoudige hebzucht en het aanbod van een paar dollar was genoeg om bepaalde personen tegen hun eigen soort. We zien deze keuze die deze personen hebben gemaakt met nieuwsgierigheid, zoals we deze verkoop van iemands eigen vrienden en familie zien voor wat vaak kleine hoeveelheden van rijkdom als een keuze is dat niemand van ons van de hogere rijken ooit zou maken, maar we ons herinneren u bent allen op een reis om te leren en te groeien en we zien alles als een leerervaring.
We hopen te zien veel van deze wetenschappers, technici en onderzoekers die tegen hun eigen mensen hebben gekeerd en die werk zo hard voor de agenda van de donkere ones beseffen wat ze hebben gedaan en blijven doen en switch kanten in de komende dagen en helpen voeden hun broers en zussen en helder licht werpen op alles wat ze hebben gedaan. Wij vinden dat dit zal ons enorm helpen in onze taak dit uit te leggen aan uw mensen door middel van een stem van geloofwaardigheid, omdat wij vinden dat er op dit gebied van geloofwaardigheid die deze een grote uitdaging voor ons worden zal als we voelen dat velen van jullie wereld gewoon niet zal kunnen om te vinden een manier om te geloven wat de donkere en zelfs hun eigen mensen hebben gedaan met hen en hun gezinnen.
Voor vandaag die we alleen maar zeggen zullen dat u wenst te nemen ons woord voor dit en nu opstaan en zet zou uw televisie uit, ook al het alleen voor een paar uur meer dan u is normaal hebben de set uit. U zou moeten doen jullie lichamen een goede service, zoals zal het beginnen te onmiddellijk herstellen van de schade die pas beginnen zal te vallen u opnieuw wanneer u de keuze om te zetten uw televisie terug op.
Wij zijn uw vrienden en uw familie, en wij wensen u om te weten dat we de zorg zo veel over u en wil alleen wat het beste voor u is. Tot morgen zijn we de Galactische Federatie van licht.
 Zoals gekanaliseerd via Greg Giles

Original text: 

Message from the Galactic Federation of Light 6/25/12 ‘Television’s Dark Agenda’

What is excitement and what is relaxation? What we would like to discuss with you today, dear ones, are your choices to engage yourselves in either activities and leisure that will lead to feelings of excitement, raised blood pressure, a raised pulse rate and raised awareness of your bodily senses, or will you seek refuse in activities and leisure that will allow your body to rest , to heal and to remain quiet and calm while you soak in energies that are so vital to you for healing, for growth and for the strengthening of your physical vessel which includes the mental, emotional and spiritual aspects of yourself as well as the physical compounds of your vessel.
We see so many of you running here to there, hustling and bustling, trying to make the most out of and squeeze the most out of every moment of your every day, and we suggest to you that these patterns are not conducive to what will bring out for you your higher good and your healthier bodies. We suggest to you to instead seek more quiet time, seek more periods of rest and relaxation where your bodies can remove themselves from constant stimuli and better heal themselves and rebuild themselves, better strengthening themselves for the next steps on your journey. This is what we like to see more of. We would like to see more of you reading books rather than watching television, as television and its constant bombardment of visual and sonic stimuli leads to a diffusion of your energy and leaves tattered holes all throughout your being, through each layer that is your combined vessel.
Seeking shelter from this storm that you call television is something that we of the higher realms sincerely recommend, as there are serious and hazardous effects accruing in you from watching this device that plays upon addictions and sometimes mind control techniques to get you to remain watching it. This tool of the cabal’s has been carefully honed by very devious and very intelligent and cunning minds to keep you sitting in front of it while it is used to control your thought patterns, your habits, your tendencies, and feeds you input of what they, the dark ones, wish you to believe, believe you need, you fear, and is your reality. We wish for you, dear ones, to muster the strength and the determination to get up and walk over and turn this destructive device off. If you could find a way to get this task done you would be doing yourself such a tremendous favor that in many ways is unclear to you at this time, but you can be assured that we will share what we know about this device and the techniques employed through it by the dark ones once we get better acquainted in the days ahead.
This is one of the simpler tasks we have before us, but on the same hand we feel this will be one of the more difficult tasks to successfully accomplish for many of you, as this addiction of television runs deep and runs wide throughout your societies all over your world. Our plan is to uproot this weed of your society and replant in its place a flower of higher education and development on the spiritual, as well as academic level. We intend to share with you entertainment of a different type. Entertainment for your mind that is not entertainment based on drama and violence, murder, lust, fear and destitution, but instead will entertain you through the means of self growth and strengthening of every part of your vessel. The improvements that you will experience are great, and we feel your television sets will become an exercise program for you while at the same time you rest and enjoy quiet times of relaxation.
Do you see the difference here? Do you see that as it is today in your world, although you feel you are relaxing in front of your television sets, your body is hardly at a state of rest and relaxation that will allow it to better heal, grow and strengthen its many layers? Instead, every part of you is being worked out significantly and stressfully, yet unlike one of your exercise programs, you receive no benefit or reward from this work out. What you do receive are the negative effects of sitting in front of this device which includes stress, heart problems, mental and emotional difficulties, and damages to your eyes, your ears and to your senses of emotional feel.
This is what you are receiving when you turn the television on and sit for a few hours watching your favorite programs, ravaging your body in so many ways that it will take us quite a while to explain this fully to you. Our teams of scientists and physicians have monitored your televisions, its programming, and the effects it has on you, and we have come to firm conclusions that we feel will surprise and even startle many of you and leave many of you in a feeling of great disbelief that this has been going on for so long right in front of you without many of you taking notice of this agenda by the dark ones.
These dark ones are quite cunning and they are, some of them, very intelligent, and for what they lack they use the money stolen from you and pay those of your populations to do the work for them that they could not do themselves. Some of this technology that is used against you has been developed and put into being by those of your own people and not of the types of beings that they truly are.
These members of your own people, your own races, your own religions, your own countries, your own communities, in many cases have been tricked or conned into doing this sort of dastardly work, though there are a few cases where simple greed and the offer of a few dollars was enough to turn certain individuals against their own kind. We see this choice that these individuals have made with curiosity, as we see this selling out of one’s own friends and family for what is often small amounts of wealth as a choice that none of us of the higher realms would ever make, but we do remind ourselves you are all on a journey to learn and to grow and we do see everything as a learning experience.
We hope to see many of those scientists, technicians and researchers who have turned against their own people and who work so hard for the agenda of the dark ones realize what they have done and continue to do and switch sides in the days ahead and help educate their brothers and sisters and shed bright light on everything that they have been doing. We feel this will help us greatly in our task to explain this to your people through a voice of believability, as we feel it is in this area of believability that will be such a great challenge for us as we feel many of your world simply will not be able to find a way to believe what the dark ones and even their own people have been doing to them and their families.
For today we will only say that you may wish to take our word for this and get up right now and turn your television set off, even if it is just for a few hours more than you would normally have the set off. You would be doing your bodies a great service, as it will begin to immediately heal from the damages that will only begin to attack you again when you make the choice to turn your television set back on.
We are your friends and your family, and we wish you to know that we care so much about you and only want what is best for you. Until tomorrow, we are the Galactic Federation of Light.
As channeled through Greg Giles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: