Jullie zijn onderweg naar een hoger bewustzijnsniveau…

Jullie zijn onderweg naar een hoger bewustzijnsniveau en zullen met de komst van Ascentie een grote sprong vooruit maken.

Mike Quinsey – SaLuSa  9 Januari 2012

Link naar de originele tekstenMike Quinsey - SaLuSa, 9 januari 2012De energieën rond de wereld blijven zich verder opbouwen en worden door het raster gedragen dat de Aarde omhoog tilt. Alles bereidt zich voor op de laatste stoot energie waarmee ze naar het nieuwe niveau van expressie wordt gelanceerd en uit de dualiteit. Het zal ook de beloften van een nieuw Tijdperk vervullen dat anders zal zijn dan alle eerdere ervaringen en het leidt echt tot een hemel op Aarde. Alleen degenen van jullie die hun trilling voldoende hebben verhoogd, zullen in staat zijn zich bij deze energieën aan te sluiten. Daar is de uitwerking van een waarheid in te vinden dat slechts degenen van het Licht in de nieuwe dimensie kunnen bestaan. De keuze is altijd aan jullie geweest maar hiermee komt ook de verantwoordelijkheid om je eigen weg naar Ascentie te banen. Jullie kunnen alle hulp en aanmoediging van de wereld krijgen maar alleen jijzelf kan de noodzakelijke stappen zetten om het te verwezenlijken.Het is van weinig belang of je ascendeert of niet, in die zin dat alle zielen vooruitgang zullen blijven boeken. Alles gebeurt op zijn eigen juiste tijdstip en jullie moeten niet het gevoel hebben dat je onder druk wordt gezet om iets anders te doen dan je zelf zou willen. Jullie hebben een onbegrensde hoeveelheid tijd om je weg terug naar de hogere dimensies te vinden en er is altijd hulp aanwezig om een beroep op te doen. Feitelijk is jullie Hoger Zelf altijd bij jullie, al is het wel zo dat wanneer jullie je trilling erg verlagen, het daar niet altijd door heen kan komen om jullie te bereiken. Maar wanneer jullie eenmaal de intentie hebben om je te verheffen, wordt de verbinding sterker en gaat deze verder open. Jullie kunnen samenwerken als jullie je intuïtieve ingevingen opvolgen en deze zullen je stevig op het pad van Licht houden.Als jullie eenmaal je leven beginnen te leiden met de intentie te ascenderen, zullen jullie ervaringen een nieuw pad volgen dat jullie in staat stelt ervan te genieten en op een vredige manier. Jullie banden met de lagere energieën zullen oplossen en jullie kunnen je leefgewoonten doorbreken door hen de energie te ontzeggen waarmee ze in stand werden gehouden. Jullie zijn onderweg naar een hoger bewustzijnsniveau en zullen met de komst van Ascentie een grote sprong vooruit maken. Het leven gaat door als een serie van opwaartse stappen omdat jullie je bewustzijn zelfs verder gaan uitbreiden om nooit meer opnieuw de gevoelens van afscheiding van de Bron te ervaren. Jullie worden Een met Al Dat Is en een co-creator samen met God.Op dit moment wachten we echter allemaal op ontwikkelingen op Aarde om het proces naar veranderingen te vervolgen waarmee het vermogen van de donkere kliek wordt weggehaald om hun wil aan jullie op te leggen. De tussenliggende periode zal vrij chaotisch zijn totdat onze bondgenoten hun eigen beheer hebben gevestigd en de verschillende landen de veranderingen invoeren die duidelijk hun bereidheid aangeven deel uit te willen maken van het Nieuwe Tijdperk. Algemene overeenstemming is al tot stand gekomen omdat gezien wordt dat de wereld niet kan overleven, tenzij de Illuminatie worden verwijderd. Wij zijn de Toezichthouders en zullen nauwkeurig de reacties volgen om ervoor te zorgen dat beloften worden nageleefd. Alle handelingen dienen van nu af aan boven tafel te gebeuren en volstrekt eerlijk omdat een nieuwe manier van werken is geaccepteerd. Elk bedrog zal met gemak worden opgespoord en er is geen plaats voor iets anders dan het volledig na te leven. De bedoeling is dat alle veranderingen ten gunste van de Mensheid als een geheel komen en niet zoals voorheen alleen in het belang van enkele machtige landen.We zijn dagelijks bezig met het uitvoeren van aanpassingen die we noodzakelijk achten en zijn daardoor gereed om binnen een minuut in actie te komen. Onze vloot is boven veel officiële organisaties gepositioneerd en zal daar volledig gehuld in onzichtbaarheid blijven. Op die manier zorgen we ervoor dat we volledig op de hoogte zijn van wat er door de donkere kliek wordt gepland en kunnen we elke poging tot bemoeienis met onze plannen ont-krachten. Vrije wil blijft op Aarde geldig maar er is een grens tot hoe ver het kan gaan. Jullie vrije wil dient gerespecteerd te worden maar ook het feit dat de veranderingen zijn voorgeschreven door autoriteiten die veel hoger zijn dan wat dan ook op Aarde. Niet alleen het Zonnestelsel maar het Universum wacht op de uitkomst van gebeurtenissen die zich erop afspelen. We gaan allemaal samen als Eenheid handelen wanneer Ascentie aan het einde van het jaar plaatsvindt, een monumentaal gebeuren dat zelfs door andere Universa met intense interesse wordt gevolgd.Zoals jullie inmiddels weten bestaat er overal om jullie heen leven en jullie ontberen daarover kennis omdat de Aarde duizenden jaren lang in quarantaine heeft gezeten en contact met jullie heel beperkt was. En jullie zijn ook doelbewust misleid om te geloven dat jullie de enigste vorm van leven van jullie soort waren binnen jullie Universum. Terwijl bewijs van onze oude contacten nog steeds kan worden gevonden, wordt het grotendeels genegeerd omdat het niet binnen jullie geaccepteerde standpunten past. Er zijn bijvoorbeeld veel oude voorwerpen blootgelegd die expres voor jullie werden verborgen om jullie in onwetendheid te houden over ons bestaan. Verslagen van onze bezoeken aan de Aarde werden op vergelijkbare wijze genegeerd maar dat komt allemaal uit als de waarheid aan jullie bekend wordt gemaakt.Open jullie hart en geest voor de grootse toekomst die op jullie wacht, waarin jullie Galactische Wezens worden die niet alleen hun eigen Universum bereizen maar ook andere, waar andere levensvormen bestaan dan die van jullie zelf. Jullie zullen nauwelijks op je eigen thuisplaneet willen blijven maar meer gewend raken aan het leven op de grootschalige Moederschepen die zelfvoorzienend zijn en alles hebben wat je mogelijk nodig zou kunnen hebben. Jullie aanwezigheid zal niet zozeer zijn in de hoedanigheid van iemand die een bepaalde opdracht uitvoert, maar meer het aanwenden van je eigen deskundigheid en vaardigheden in het belang van het team waar je toe behoort. Het leven is dan harmonieus en vervullend en we zouden zeggen, er is nooit een saai moment en je hoeft je nooit te vervelen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij jullie vooruit te kunnen helpen met jullie inzichten over jullie leven op Aarde. Het staat bij sommigen bekend als een gevangenisplaneet en dat is precies wat het is. Jullie zijn duizenden jaren lang gevangen gehouden en de waarheid over jullie ware zelf werd voor jullie verborgen. Men liet jullie geloven dat jullie veel kleiner waren dan jullie in werkelijkheid zijn en jullie werden gebruikt om de belangen te dienen van degenen die de Aarde duizenden jaren lang hebben overheerst. Jullie worden je nu heel snel bewust van de waarheid en eisen volkomen terecht jullie soevereiniteit terug en deze zal aan jullie worden teruggegeven. Als ervaring heeft het jullie goed gediend omdat dit het snelste pad naar spirituele evolutie en inzicht is geweest. Onthoud dat welke indrukken jullie nu ook hebben, jullie de dualiteit met open ogen zijn ingegaan. Jullie accepteerden de uitdaging en wisten dat jullie er veilig uit zouden komen, en nu die tijd is aangebroken zullen jullie levens met Liefde en Licht worden gevuld.Dank je SaLuSa. Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden LightVertaling: CharlotteLink naar Nederlandse vertalingen

 

 

 

 

 

Originele Engelse tekst:

The energies around the world continue to build up, and are carried by the grid that is lifting up the Earth. All is preparing for the final thrust of energy, that will propel it into the new level of expression and out of duality. It will also fulfill the promises of a new Age that will be unlike anything you have experienced previously. and truly bring about a heaven upon Earth. Only those of you who have lifted your vibrations sufficiently, will be able to join those energies. Thereby lies the outworking of a truth, that only those of the Light can exist in the new dimension. The choice has always been yours, but with it comes the responsibility to carve out your own pathway to Ascension. You can have all of the help and encouragement in the world, but only you can take the necessary steps that will bring it about for you.

It matters little whether you ascend or not, inasmuch that all souls will continue to make progress. All happens in its own good time, and you have no need to feel pressurized to do other than what you personally desire. You have an infinite amount of time to make your way back through the higher dimensions, and at all times help will always be there for the asking. In fact your Higher Self is always with you, although when you drop your vibrations it cannot always penetrate them to reach you. However, once you have the intent to rise up the link becomes stronger and more open. You can work together if you follow your intuitive promptings, and they will keep you firmly on the path of Light.

Once you start leading your life with the intent to ascend, your experiences will follow a new path that will enable you to enjoy them and bring peace into it. Your ties to the lower energies will dissolve, and you can break your lifetime  habits by denying them the energy to survive. You are changing to a higher level of consciousness, and will take a quantum leap forward with the advent of Ascension. Life will continue as a series of steps upwards as you expand your consciousness even further, never again to experience the feelings of separation from the Source. You will become One with All That Is and a co-creator with God.

For the moment however, we all wait for developments upon Earth, to follow the progress towards changes that will take away the ability of the dark Ones to impose their ways upon you. The interim period will be quite chaotic until our allies have established their own control, and the different countries implement the changes that will clearly indicate their willingness to become part of the New Age. General agreement has already been agreed as it is seen that the world cannot survive, unless the Illuminati are removed. We are the Overseers and will accurately monitor the response to ensure that promises are kept. All dealings are to be above board from now on, and with total honesty as a new way of working is accepted. Any deception will be easily found, and their will no place for anything other than total compliance. The intent is that all changes are for the betterment of Humanity as a whole, and not some powerful countries as before.

On a day to day basis we make adjustments as considered necessary, and are thus ready at a minutes notice to go into action. Our craft are positioned over many official establishments and will remain there fully cloaked in invisibility. That way we can make sure that we are aware of what is being planned by the dark Ones, and can pre-empt any attempt to interfere with our plans. Freewill operates on Earth, but there is a limit as to how far it can go. Your freewill has to be honored, plus the fact that the changes are decreed by authorities much higher than any upon Earth. Not just the Solar System but the Universe awaits the outcome of events that are taking place upon it. Together we are all going to act as One when Ascension occurs at the end of this year, a monumental event that even other Universes follow with keen interest.

As you will know by now life is everywhere around you, and you lack knowledge of it because the Earth has been in quarantine for eons of time, and contact with you very restricted. Also, you have been deliberately misled to believe you were the only life form of your kind within your Universe. Where evidence of our long past contact is still to be found, it has largely been ignored because it does not fit in with your accepted views. For example many artifacts that have been uncovered, have been deliberately hidden away from your eyes to keep you in ignorance of our existence. Accounts of our visits to Earth have similarly been ignored, but that will all come out as the truth is made known to you.

Open your hearts and minds to the great future that awaits you, that will see you become Galactic Beings travelling not just your own Universe, but others where different forms of life to your own exist. You will hardly wish stay on your own home planet, but become more used to life on the massive Motherships that are self sufficient having everything that you are likely to need. Your presence would not be so much as one doing a job of work, but using your own expertise and skills for the good of the team you are with. Life is harmonious and rewarding, and we would say there is never a dull moment and it is certainly not boring.

I am SaLuSa from Sirius, and always pleased to help advance your understanding about your life on Earth. It is known by some on it, as a prison planet and that is exactly what it is. You have been imprisoned upon it for thousands of years, and the truth of your true selves has been hidden from you. You have been led to believe that you are much less than you really are, and used to serve the interests of those who have controlled the Earth for millennia of time. Now you are rapidly waking up to the truth and quite rightly claiming back your sovereignty, and it will be returned to you. As an experience it will have served you well, as it has been the quickest path to spiritual evolution and understanding. Remember that whatever impressions you have right now, you did enter duality with your eyes open. You accepted the challenge and knew that you would safely come out of it, and now that time has arrived your lives will become full of Love and Light.

Thank you SaLuSa.

Mike Quinsey.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: