Onze vloot is gedurende vele, vele jaren gezien…

Onze vloot is gedurende vele, vele jaren gezien door miljoenen mensen.

Mike Quinsey – SaLuSa, 6 januari 2012

Link naar Nederlandse vertaling

Niets zal de veranderingen die op het punt staan te beginnen in de weg kunnen staan omdat ze essentieel zijn om de eindtijden tot stand te brengen. Het is een en al verandering als jullie omhoog gaan naar de hogere trillingen en jullie snel door het Ascentieproces heen bewegen. De gedachte dat jullie nooit meer middels het Rad van Hergeboorte naar de Aarde hoeven terug te keren, moet het alle gemaakte inspanningen zeer de moeite waard maken. En nog meer als jullie een goed beeld krijgen van wat het in de praktijk inhoudt door het geestdodende werk, de ruwheid en de kracht ondermijnende energieën van de lagere dimensie te verlaten. Zelf nu, terwijl zo velen zich uit de agressie, de vijandigheid en de haat verheffen, wordt er nog een ravage op Aarde aangericht maar dit alles zet zichzelf weldra buitenspel als de energieën van vrede zich op de Aarde vestigen. Op een dag, zeer binnenkort, zal de zinloosheid van confrontatie en oorlog plaats maken voor liefdevolle relaties en samen-werking tussen alle mensen. Zelfs de jongsten onder jullie zien nu de zinloze verspilling van levens en energie in door het najagen van een verovering en willen dat dit direct stopt. Vrede komt er aan en dit keer zal het niet tijdelijk zijn maar permanent en het voert jullie naar een gezegende en extatische toestand.

Maar jullie zitten op dit moment middenin erg veel verschillende energieën die onrust creëren. De oude garde klampt zich vast aan hun paradigma dat hen aan de macht hield maar het nieuwe concept is almachtig en zal alle restanten ervan terzijde schuiven tot Liefde en Licht de Aarde doordringen. In slechts een paar maanden tijd zullen de veranderingen op gang komen en meer zichtbaar worden, en daarmee de duistere kliek laten zien dat het Nieuwe Tijdperk zich aan het manifesteren is. Hun activiteiten bevatten niet langer de dreiging die ze normaal gesproken hadden omdat hun machtsstructuren verder aan het instorten zijn. Dus Dierbaren, laat in deze belangrijke fase van jullie weg naar Ascentie geen enkele met angst beladen voorspelling grip krijgen op jullie verbeelding. Wij van de Galactische Federatie zijn voortdurend bij jullie en ons goed bewust van wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. We kunnen niet alles voor jullie doen maar zullen ons indien nodig laten gelden om jullie te beschermen.

Binnenkort worden we actiever in jullie luchtruim en één van de redenen is de mensen te laten zien dat wij jullie ruimte kunnen betreden en onszelf kunnen verdedigen. Natuurlijk zorgen we ervoor geen incident te creëren wat de duistere kliek zou helpen omdat zij nog steeds een kans zoeken om indien mogelijk chaos te veroorzaken. Gedurende vele, vele jaren is onze vloot door miljoenen mensen gezien maar door doelbewuste onderdrukking van de feiten lijkt het misschien niet zo vaak. Disclosure draait daarom meer om de vraag van hoe snel ons bestaan officieel wordt erkend, zodat de waarheid over ons kan worden vrijgegeven. Sinds het einde van de laatste Wereld Oorlog hebben we van alle belangrijke machten op Aarde hoge functionarissen ontmoet en onze hulp aangeboden die bij iedere gelegenheid werd afgewezen. We hadden wereldwijd vrede kunnen bewerkstelligen maar de Illuminatie bekommerden zich niet om mensenlevens op Aarde en hadden slechts oog voor overheersing en het vergaren van grote rijkdommen. Deze momenten krijgen hun plaats in jullie geschiedenis omdat jullie moeten begrijpen hoe jullie levens door hen zijn gemanipuleerd. Ze hebben zodanige macht gehad dat veel goede zielen van het Licht hun levens hebben opgeofferd in pogingen hun plannen te verijdelen. De waarheid achter veel moorden zal bekend worden gemaakt en de schuldigen zullen zich voor hun daden moeten verantwoorden.

Zoals we jullie vaak laten weten, verloopt alles goed en ondanks dat de tijd voorbij vliegt, zullen we onze missie volledig volgens plan af kunnen maken. Misschien moeten we onze activiteiten sneller uitvoeren maar dat levert ons geen problemen op, dus jullie mogen je kalmte bewaren. Houd alleen je ogen op de eindstreep gericht en verspreid Liefde en Licht terwijl je verder gaat. Wees er ook op voorbereid degenen te helpen die verward zullen zijn door wat er gaat gebeuren want de meeste van jullie die voor het Licht werken weten voldoende om dat te kunnen. De beste geruststelling die jullie kunnen geven is dat wij met jullie samenwerken en dat er niets te vrezen is. Uiteindelijk gaan jullie meer winnen dan jullie mogelijkerwijs zouden kunnen verliezen en dat geldt voor fysieke bezittingen, al zullen we niets in stand houden dat niet door eerlijk handelen is verkregen.

Velen van jullie betreden deze laatste periode op een leeftijd waarop jullie niet noodzakelijkerwijs in een goede gezondheid hoeven te verkeren. Jullie mogen ervan verzekerd zijn dat tegen de tijd dat jullie klaar zijn voor Ascentie alle lichamen kristallijn zijn geworden en dat betekent dat alle tekenen van ziekte of kwalen zullen zijn verdwenen. Jullie zullen net als Moeder Aarde, die tot haar maagdelijke staat zal zijn teruggekeerd, niet langer door de tijd getekend zijn en ook een fysiek lichaam hebben dat tot de perfectie van haar originele blauwdruk is teruggekeerd. Veroudering heeft geen plaats in de hogere trillingen en jullie zullen zelf beslissen hoe je er precies uit wil zien, in het geval jullie je gelaatstrekken zouden willen veranderen. Als jullie zelfs hoger gaan in de dimensies, zullen jullie scheppingskrachten blijven toenemen en uiteindelijk worden jullie een Wezen van Licht. Veel staat er voor jullie klaar en het is aan jullie het op te pakken wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd. De wereld is nu misschien jullie oester maar het Universum wordt in de nabije toekomst jullie speelterrein.

Het is nog geen tijd voor een feestje maar de vieringen gaan beginnen wanneer jullie het bewijs hebben dat degenen die jullie tot slaaf hebben gemaakt, zijn verwijderd. Het leven zal een hele andere kleur krijgen en elke dag zal het een vreugde zijn om te leven. Het doel ervan zal worden begrepen en mensen zullen zich verder ontwikkelen terwijl ze weten hoe ze de kansen die zich voordoen het beste kunnen benutten en ze zullen hun welverdiende beloningen oogsten. Jullie zullen duidelijke doelstellingen hebben om naar toe te leven en deze zullen nog steeds jullie eigen keuze zijn omdat jullie de vrije wil behouden. Als jullie het leven nastreven van iemand die jullie bewonderen, zijn jullie misschien verrast te weten dat zij als die persoon naar je toe zullen komen. Alle zielen in de hogere gebieden kunnen gemakkelijk verschijnen zoals zij in een incarnatie zijn geweest en hun kennis en vaardigheden met je delen. Er bestaat geen status die de ene ziel boven de andere plaatst, behalve dat er een Universele Wetgeving bestaat die stelt dat je niet verder komt dan het niveau waar jouw trillingen mee resoneren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel natuurlijk dat jullie de uitbreiding van jullie bewustzijn opmerken en het zal jullie door de komende veranderingen heen helpen. Zoals jullie beginnen te begrijpen, komt er nooit een einde aan het leven buiten de Aarde en biedt het de prachtigste mogelijkheden om wat je ook maar wilt te ervaren. Jullie hebben alle tijd die je nodig hebt, zijn in feite niet onderhevig aan tijd zoals jullie het nu kennen, en reizen middels een gedachte gaat bliksemsnel. Het meten van de tijd of een kalender zijn daarom niet nodig want alles bevindt zich in het Nu en dat betekent het verleden, heden en toekomst. Veel van wat jullie nu als normaal aanvaarden is slechts kenmerkend voor jullie Aardse bestaan, dus wees er op voorbereid en heb een open geest zodat jullie je wat gemakkelijker kunnen aanpassen. Jullie zullen er allemaal niet door gehinderd worden en met jullie hogere bewustzijnsniveau zullen jullie de prachtige giften van de Schepper volledig begrijpen waarmee alle dimensies van het Universum zijn gevuld.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

Originele Engelse tekst:

For many, many years our craft have been seen by millions of people.

Mike Quinsey – SaLuSa  6-January-2012

Link naar originele Engelse teksten Mike Quinsey

Nothing will be able to stand in the way of the changes that are about to commence, as they are essential to bring the end-times into being. It is all change as you step up into the higher vibrations, and quickly move through the Ascension process. The thought that you will never have to return to Earth on the Wheel of Rebirth, must be one that makes all of the effort you have put in well worthwhile. More so as you get a good idea of what it means in reality, by leaving behind the drudgery, harshness and strength sapping energies of the lower dimension. Even now as so many lift up out of it the aggression, antagonism and hatred still wreaks havoc on Earth, but will soon play itself out as the energies of peace settle upon it. One day very soon the futility of confrontation and war, will make way for loving relationships and co-operation amongst all people. Even now the young ones amongst you see the pointless waste of life and energy in the pursuit of conquest, and want an immediate end to it. Peace is coming and this time it will not be temporary, but be permanent and carry you forward to a blissful and ecstatic state.

However you are in the midst of so many different energies that are creating turmoil at present. The old guard cling onto their paradigm that kept them in power, but the new one is all powerful and will brush aside all that remains of it until Love and Light permeate the Earth. In just a few months the changes will be under way and more noticeable, and will serve notice on the dark Ones that the New Age is in progress of manifesting. Their actions can no longer carry the threat that they used to have, as their power structure continues to collapse. So Dear Ones, at this important stage on your path to Ascension do not let any fear laden prophecies take hold of your imagination. We of the Galactic Federation are with you all of the time, and well aware of what is likely to lay ahead. We cannot do everything for you, but will assert ourselves if necessary to protect you.

We shall soon be more active in your skies, and one reason will be to show people that we can enter your space and protect ourselves. We do of course take care not to create an incident that would aid the dark Ones, who still seek an opportunity to cause mayhem if possible. For many, many years our craft have been seen by millions of people, but with deliberate suppression of the facts it may not seem that high. Disclosure is therefore more a question of how soon our existence can be officially acknowledged, so that the truth can be given about us. Since the end of the last World War we have met with officials of all the major powers on Earth, and offered our help which has been spurned on each occasion. We could have enabled world peace but the Illuminati cared not for the lives of the people of Earth, but only in control and amassing great wealth. These moments will take their place in your history, as you need to understand how your lives have been manipulated by them. Their power has been such that many good souls of the Light, have sacrificed their lives in trying to overcome their plans. The truth behind many assassinations will also be made known, and the culprits will answer for their crimes.

As we often remind you all progresses well, and although time is racing away we will be able to complete our mission totally according to plan. We may need to speed up our actions, but that presents no problems to us so you may rest easy. Just keep your eyes on the finishing line spreading Love and Light as you go along. Also be prepared to help those who will be confused by what is going to happen, as most of you working for the Light know sufficient to be able to do so. The best assurance you can give is that we are working with you, and that there is nothing to fear. In the end you will gain more than you could possibly lose, and that does apply to physical possessions although we will not support anything acquired except through honest dealings.

Numbers of you are entering this final period at an age when you are not necessarily in good health. Be assured that by the time you take your place in Ascension all bodies will have changed to crystalline, and that means all signs of disease or illness will have disappeared. Like Mother Earth who will have been returned to a pristine condition, you too will no longer show the ravages of time, and also have a physical body that has reverted to the perfection of its original blueprint. Aging has no place in the higher vibrations, and you will choose exactly how you will look should you desire to alter your features. As you go even higher in the dimensions, your powers of creation will continue to grow and eventually you will become a Being of Light. You have much laid out before you and it is yours for the taking once you ascend. The world may be your oyster now, but the Universe will be your playground in the near future.

It is not yet party time, but the celebrations will start once you have the proof that the ones who have enslaved you have been removed. Life will take on a different hue and each day it will be a joy to be alive. The purpose of it will be understood and people will go forward knowing how to make the most of opportunities that come up, and reap their deserved rewards. You will have clear goals to follow, and they will be your choice as freewill is still with you. If you want to emulate the life of someone you admire, you may be surprised to know that they will come to you as that person. All souls in the higher realms can easily appear as they were from any incarnation, and share their knowledge and skills with you. There is no status that places one soul above another except that there is a Universal Law, that states you cannot proceed higher than the level that your vibrations resonate with.

I am SaLuSa from Sirius, and feel sure you are registering the expansion of your awareness, and it will help you through the coming changes. As you are beginning to understand, life beyond Earth is never ending and offers the most wondrous opportunities to experience whatever you desire. You have all the time you need and in fact are not subject to time as you know it now, and travel by thought is instantaneous. Therefore there is no measure of time and no calendar necessary, as all is in the Now and that means the past, present and future. Much that you now accept as normal is only peculiar to your Earthly existence, so be prepared and of an open mind so that you can adjust more easily. You will take it all into your stride, and with your higher level of consciousness totally understand the wonderful gifts of the Creator that fill all dimensions of the Universe.

Thank you SaLuSa.

Mike Quinsey.

Link naar nederlandse tekst op niburu.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: